Във фърмуер v5.39 въвеждаме нов метод за филтриране на данните, постъпващи от аналоговите/сензорни входове (температура, влажност, аларма и т.н.) - "Moving Average" филтър.

MA filtering

    Това един от най-оптималните методи за отстраняване на шума в измерванията, който използва усредняване на последните измервания (чрез плаващ прозорец). Дължината на "прозореца" се избира в интервала 2^N, където N=0 (няма филтриране) ... 8 (максимално филтриране). Усредняването на повече измервания води до по-добро филтриране, но намалява бързодействието (много кратки промени няма да бъдат регистрирани).
   Другата съществена промяна, е че данните от този филтър вече се използват за абсолютно всички услуги, които извличат данни от входовете: Automation, Web, MQTT, SPC. При досегашния метод на филтриране (който не представлява реален филтър, а по-скоро забавяне в реакцията) само Automation блока го използваше, а всички останали услуги използваха директни данни от входовете, без никаква филтрация.
   В SNMP обектът "ioValue" е запазен в досегашния си вид и ползва директни данни ( с цел запазване на обратна съвместимост с вече изградени системи, които разчитат на бързодействие), но е добавен нов обект "ioValueFiltered", който използва данните от MA филтъра.